Knihovní řád, ceník

Knihovní řád
Městské knihovny v Příboře
V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Příbor ze dne 28.6.2001 a podle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), vydává Rada města Příbor tento knihovní řád (dále jen KŘ):
 
I.
 
Základní ustanovení
 
Čl.1 Poslání a činnost Městské knihovny v Příboře
 
 Městská knihovna v Příboře (dále jen MěK) je knihovnou základní ve smyslu §3 a 12 zákona č.257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby  a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.
 
Čl.2 Veřejné knihovnické a informační služby
 
MěK poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.
Jsou to zejména :
- výpůjční služby:
- půjčování knih a periodik v budově knihovny – prezenční půjčování,
- půjčování knih a periodik mimo budovu knihovny – absenční půjčování,
- meziknihovní výpůjční služby
- poradenská služba - informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
- lokačně-informační služba - zjišťování a informace o dostupnosti fondů,
- přístup do elektronického katalogu knihovny,
- přístup na Internet,
- pořádání knihovnických lekcí a besed pro školy
- pořádání dalších kulturních a vzdělávacích akcí
 
II.
 
Uživatelé knihovnických a informačních služeb
 
Čl.3 Registrace uživatele
 
1.      Uživatelem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Průkaz uživatele se vystavuje na dobu jednoho roku ode dne registrace, jeho platnost je třeba každoročně obnovovat spolu s uhrazením nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů. Za průkaz uživatele i jeho příp. zneužití ručí čtenář. Proto je uživatel povinen ohlásit knihovně změnu jména, bydliště, a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu průkazu.
2.      Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce, který nese zodpovědnost za výpůjčky dítěte.
3.      Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona č. 101/2000 Sb. jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. v podmínkách knihovny to jsou zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.
4.      Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, je ochrana knihovního fondu a kvalita poskytovaných služeb.
5.      Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
základní identifikační údaje uživatele:
·        jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození. Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např.: využívat veřejného Internetu.
·        další kontaktní údaje uživatele (pokud je uživatel uvede) – telefon, e-mail
6.      Knihovna dále o uživateli vede služební údaje:
·        údaje o tzv. transakcích - uskutečnění rezervace knihy, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky
·        údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou
 
Čl. 4 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
                                                                        
1.      Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
2.      V prostorách knihovny je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje.
3.      Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.
4.      Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně výpůjční službě nebo vedoucí knihovny.
 
 
Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky
 
1.      Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu   knihovna poskytuje.
2.      Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).
3.      Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a  nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
4.      Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
5.      Uživatel se zavazuje, že nebude rozesílat lživé, hanlivé a anonymní informace, nebude přistupovat k aplikacím, které propagují násilí, rasovou nebo národnostní nesnášenlivost a pornografii a nebude manipulovat s prostředím Windows, měnit nastavení nebo vymazávat soubory, restartovat počítače a používat jakékoliv jiné aplikace bez souhlasu zaměstnance knihovny.
6.      Zahájení i ukončení přístupu na internet je uživatel povinen nahlásit pracovníkovi knihovny.
7.      Uživatel může používat záznamové médium jen s vědomím pracovníka knihovny.
8.      U jedné internetové stanice mohou pracovat maximálně dva lidé. Doba užívání služeb internetu je stanovena na 1/2 hodiny. v případě, že o službu přístupu k internetu nebude mít zájem další uživatel, je možno tuto dobu prodloužit.
9.      Poslech zvukových záznamů je možný pouze s vlastními sluchátky.
10.Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodu nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
 
 
III.
 
Výpůjční řád
 
Čl. 6 Půjčování dokumentů
 
1.      Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení průkazu uživatele.
2.      Knihovnám nebo uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
3.      Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
·        jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (fond příruční knihovny)
·        jestliže byly vypůjčeny z knihoven, jež stanovily prezenční půjčení jako podmínku.
4.      Uživatel si může dokument vyhledat sám ve volném výběru knihovny nebo požádat o pomoc zaměstnance knihovny. Dokumenty je možno vyhledávat v elektronickém katalogu knihovny. Uživatel si může vyhledávat dokumenty také prostřednictvím internetu v on-line katalogu knihovny, kde může také provádět rezervace dokumentu.
5.      Před převzetím výpůjčky uživatel provede kontrolu dokumentu a zjištěné závady ohlásí zaměstnanci knihovny. Tyto závady knihovna zaregistruje v poznámce výpůjčního protokolu. Za neohlášené závady a ztráty dokumentu nese uživatel odpovědnost.
6.      Dokument, který je půjčen jinému uživateli, si může čtenář rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna zásadně nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, uvědomí knihovna žadatele, který si jej může vyzvednout. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle časového záznamu.
7.      Uživatel knihovny si může při každé návštěvě zapůjčit maximálně 30 svazků, v opodstatněných případech lze tento počet zvýšit.
8.      Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.
9.      Je zakázáno zpracovávat text v zapůjčených dokumentech knihovny graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
10.Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném výpůjčním systému.
11.Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatky z prodlení (sankční poplatky - upomínky). Čtenář je povinen vyrovnat všechny i event. předešlé poplatky za nedodržení řádné výpůjční doby
 
 
Čl. 7 Výpůjční lhůty
 
1.      Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je pro knihy i časopisy zpravidla jeden měsíc.
2.      Výpůjční lhůta může být prodloužena:
·        pokud dokument nemá rezervován další uživatel
·        u řádných výpůjček mimo budovu je možné výpůjční lhůtu prodloužit třikrát o  jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 90 dnů. v odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
3.      Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.
 
 
Čl. 8 Meziknihovní služby
 
Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou (MVS) z jiné knihovny v ČR podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. Při výpůjčce prostřednictvím MVS je uživatel povinen respektovat podmínky knihovny, která žádané dílo půjčuje.
 
 
IV.
 
Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu
 
Čl. 9 Ztráty a náhrady
 
1.      Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou tuto škodu nahradit.
2.      V případě poškození nebo ztráty knihy požaduje knihovna obstarání náhradního výtisku knihy ve stejném vydání a vazbě nebo finanční náhradu.
3.      V případě poškození nebo ztráty časopisu požaduje knihovna úhradu ceny časopisu nebo náhradu zakoupením nového čísla časopisu.
4.       Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly. Knihovna může požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
·       cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty,
·       manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografická zjišťování, knihovnické zpracování) za jeden dokument.
5.      Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
 
Čl. 10 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
 
1.     Poplatek z prodlení a vymáhání výpůjček:
Knihovna vymáhá vrácení dokumentů půjčených mimo budovu upomínkami. Povinnost platit poplatek z prodlení (upomínku) nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Výpůjční lhůta je stanovena na 1 měsíc. Týden po tomto termínu uživatel uhradí poplatek z prodlení bez písemného upozornění. Pokud čtenář nevrátí zapůjčené publikace v tomto termínu, zvyšují se sankční poplatky každých dalších 14 dnů. Upomínky knihovna zasílá poštou, e-mailem nebo jako SMS.
2.     Ztráta průkazu uživatele:
Za vystavení nového průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.
 
 
V.
 
Závěrečná ustanovení
 
Tento KŘ je platný v Městské knihovně Příbor a jejích pobočkách v Hájově a Prchalově.
 
Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 10.6.2009 a zároveň zaniká platnost Knihovního řádu ze dne 1.1.2002.
 
 
 
V Příboře dne 9.6.2009
 
 
 
 
        
            Ing. Milan Strakoš                                        Silvie Bahnerová
                   starosta                                                  vedoucí knihovny
 
 
 
 
Ceník poplatků a náhrad
 
Tento ceník stanovuje poplatky a náhrady, které jsou uplatňovány v Městské knihovně Příbor a pobočkách v Hájově a Prchalově.
 
1.      Registrační poplatky
 
a)     Městská knihovna Příbor
 
Čtenáři dospělého oddělení
100 Kč
Držitelé průkazu ZTP, ZTPP
50 Kč
Děti a mládež do 15 let na dětském oddělení
50 Kč
Jednorázová výpůjčka 30 Kč, nejvýše 3 svazky za rok
30 Kč
           
b)      Místní knihovny v Hájově a Prchalově
 
Čtenáři dospělého oddělení
50 Kč
Děti a mládež do 15 let na dětském oddělení
30 Kč
 
2.      Poplatky z prodlení
Poplatek z prodlení bez písemného upozornění
(32 až 38 dnů od půjčení dokumentu)
5 Kč
1.     upomínka (39 až 52 dnů)
15 Kč
2.     upomínka (53 až 66 dnů)
20 Kč
3.     upomínka (67 až 80 dnů)
30 Kč
4.     upomínka (81 až 94 dnů)
50 Kč
Prodlení u meziknihovní výpůjční služby
za každý započatý týden
20 Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.      Poškození knihy nebo její ztráta
 
a)     – koupě identické knihy čtenářem
      – platba ve výši 15 Kč za zpracování čárového kódu
b)     – úhrada ceny knihy
      – platba ve výši 50 Kč za knihovnické zpracování
 
4.      Poškození časopisu nebo jeho ztráta
 
-         úhrada ceny časopisu nebo jeho zakoupení čtenářem a platba ve výši 15 Kč za zpracování čárového kódu
 
 
5.      Ostatní poplatky
 
Meziknihovní výpůjční služby - poštovné a balné
80 Kč
Oznámení rezervace knihy poštou
10 Kč
Oznámení rezervace knihy e-mailem
5 Kč
Poškození čárového kódu
15 Kč
Vystavení nového čtenářského průkazu /poškození, ztráta /
20 Kč
 
 

6.      Ceny za tisk a kopírování

 
Ceny za tisk a kopírování budou účtovány podle platného ceníku Městského informačního centra Příbor schváleného Radou města Příbor.
 
 
Tento ceník poplatků a náhrad byl schválen Radou města Příbor dne 7.4.2009. Tímto dnem se zároveň ruší ceník ze dne 1.1.2002. Tento ceník je platný od 1.7.2009.
 
 
 
 
Ing. Milan Strakoš, v.r.                   Silvie Bahnerová, v.r.
starosta města                               vedoucí knihovny
Příloha knihovního řádu č. 1

Provozní řád boxu na vrácení knih platný od 1. 3. 2017

1.  Bibliobox, který je umístěn v  budově piaristického kláštera, vlevo od hlavních vstupních dveří, umožňuje vracení knih - kdykoli v době, kdy je otevřena budova piaristického kláštera, a to těch knih, které byly vypůjčené v náší knihovně.
 
2.  Knihy vhazujte do boxu jednotlivě a hřbetem napřed.

3.  Pracovnice knihovny takto vrácené knihy odepíše z čtenářského konta uživatele následující pracovní den.

4.  Pokud jsou na vrácené knihy již vystaveny sankční poplatky (upomínky), zůstávají zaznamenány na čtenářském kontě. Čtenář je uhradí při osobní návštěvě knihovny.

5.  Knihy půjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby doporučujeme vracet pouze při osobní návštěvě knihovny.

6.  Jakkoli poškozené knihy nebudou ze čtenářského konta odepsány až do vyřešení vzniklé škody.

7.  Box na vrácení knih je služba založená na oboustranné důvěře mezi knihovníky a čtenáři. Při vrácení knihy neobdrží čtenář žádné potvrzení. Knihovna neposílá ani vyrozumění o odečtení výpůjčky z čtenářského konta. Provedenou transakci je možné si ověřit prostřednictvím svého čtenářského konta v on-line katalogu www.pribor.knihovna.info, telefonicky nebo emailem.


                           Ing. Bohuslav Majer                                                     Elena Fialová
                              starosta města                                                   Městská knihovna Příbor   
 

 
Kontakt: tel.: 556 725 037  E-mail: knihovna@knihovna-pribor.cz